Als ondernemingsraad behartigt u de belangen van de werknemers en collega’s in uw organisatie. U heeft een belangrijke rol op het gebied van pensioenen. Zo heeft u adviestaken en bij wijzigingen in collectieve pensioenregelingen vaak ook instemmingsrecht.

Op grond van de WOR, artikel 16 lid 1 kan de OR deskundigen inhuren. Dit geldt nu dus ook indien er geadviseerd wordt over het aangaan of de verlenging van de uitvoeringsovereenkomst of de SLA. Als werkgever dient u daar rekening mee te houden.

Wenst uw werkgever bijvoorbeeld de bestaande pensioenregeling te wijzigen. Dan moet u als ondernemingsraad precies weten wat uw rechten en plichten zijn. Gaat het bedrijf fuseren, dan moet u weten wat de gevolgen zijn voor de pensioenregeling. Verschillende pensioenvragen die kunnen spelen en waarover u ongetwijfeld voorlichting en advies nodig heeft.

Harmonisatie pensioenregelingen

Bij een fusie of overname speelt u als OR (ondernemingsraad) een belangrijke rol. Uw eigen organisatie zal samen met de fuserende partij harmonisatie van arbeidsvoorwaarden én pensioenregelingen voor ogen hebben. De verkrijgende werkgever is echter niet in alle gevallen verplicht de pensioenverplichtingen en rechten over te nemen. Om uw instemmingsrecht toe te kunnen passen is het allereerst belangrijk te weten welke fusievorm beide organisaties gaan hanteren. Dat is bepalend voor de gevolgen van de arbeidsovereenkomsten en harmonisatie van pensioenregelingen.

Al jaren adviseren en begeleiden wij diverse ondernemingsraden en personeelsvertegenwoordigingen. Wij informeren, adviseren en begeleiden op het gebied van (collectief) pensioen, wederzijdse rechten en plichten, specifieke regelingen en harmonisatie van pensioenregelingen. Wij behandelen al uw pensioenvragen in strikt vertrouwen.