De Wet Verevening Pensioen bij Echtscheiding (Wet VPS) geeft aan hoe het pensioen wat is opgebouwd tijdens de huwelijkse periode moet worden verdeeld. Standaard heeft de ex-partner recht op de helft van het opgebouwde ouderdomspensioen plus het volledige partnerpensioen tot de echtscheidingsdatum. Echter het is mogelijk af te wijken van de wet VPS.


Conversie

Daarnaast kan men gebruik maken van conversie. Conversie wil zeggen alle verevende pensioenaanspraken worden omgezet in een eigen pensioenaanspraak.


Bij de standaard verevening is de ex-partner afhankelijk van het wel/niet leven van de pensioengerechtigde. Bij conversie gaat het ouderdomspensioen in ongeacht het wel/niet in leven zijn van de pensioengerechtigde. Daarnaast is het mogelijk de pensioendatum aan te passen (handig bij een groot leeftijdsverschil).


Partnerpensioen risicobasis

Steeds vaker kennen pensioenregelingen een risico partnerpensioen in plaats van een opbouw partnerpensioen. Bij echtscheiding stopt de dekking van het partnerpensioen. Bij overlijden ontvangt de ex-partner geen bijzonder partnerpensioen!


Echtscheiding en de DGA

Voor de wet is elke echtscheiding gelijk, maar voor u als ondernemer of DGA is het vaak veel complexer. Het is veelal een bron van slepende procedures. Zo speelt de verevening van pensioenrechten een belang-rijke rol. Het beste kunt u dit daarom tijdens uw huwelijk goed regelen. Helaas gebeurt dat niet altijd. In dat geval loopt u het risico dat de pensioenverevening het voortbestaan van uw bedrijf in gevaar brengt.


Bij pensioen in eigen beheer (opbouw in de bv) wordt eveneens verevend. Vanaf het arrest op 9 februari 2007 (LJN ZA2658) is de hoofdregel: afstorting van de verevende/geconverteerde aanspraken uit de BV van de DGA. Dit is alleen anders als de continuiteit van de BV in gevaar komt.


Echtscheiding en advies

Het regelen van het pensioen bij een echtscheiding blijft een complexe zaak. Er moet veel geregeld worden. Niet leuk, wel noodzakelijk. Met BRR pensioenadvies schakelt u een deskundig adviseur in die úw belangen behartigt en de schade zoveel mogelijk probeert te beperken. We maken de problematiek inzichtelijk. We zorgen voor passende oplossingen en begeleiden het traject. En tevens controleren we of gemaakte afspraken nagekomen worden.


Door onze ruime ervaring met deze materie worden wij regelmatig door ondernemers en DGA’s, maar ook advocaten, mediators en accountants, gevraagd om te adviseren bij de verdeling van pensioen in eigen beheer.


Zoekt u ondersteuning op het gebied van pensioenadvies bij echtscheiding? Neem dan contact met ons op.