WGA EigenrisicodragerPer 1 januari 2006 is de WAO vervangen door de Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Een gevolg hiervan is dat u twee keer per jaar het risico van de WGA zelf kunt gaan dragen door uit te treden uit het publieke stelsel (UWV) en dit risico onder te brengen bij een verzekeraar.

Als u van het UWV overstapt naar een particuliere verzekeraar betaalt men geen gedifferentieerde WGA-premie meer. U kunt het eigenrisicodragerschap voor de WGA twee maal per jaar laten ingaan, namelijk op 1 januari of op 1 juli. De aanvraag daarvoor moet minstens dertien weken vóór de beoogde ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn. Daarnaast moet men een garantieverklaring overleggen, deze wordt door de verzekeraar aan de Belastingdienst verstrekt. Tevens is men in de drie jaren voorafgaand aan de aanvraag niet al eerder eigenrisicodrager voor de WGA geweest.

Uw risico is goed verzekerd

Als eigenrisicodrager bent u gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de re-integratie van de arbeidsongeschikte medewerker. In de praktijk zullen, door de Wet verbetering Poortwachter, de meeste re-integratie inspanningen in de eerste twee ziektejaren plaatsvinden. Het is een gegeven dat re-integratie inspanningen het meeste effect hebben in deze periode.

Als een medewerker na twee jaar ziekte gedeeltelijk arbeidsongeschikt is ontvangt de medewerker een WGA uitkering. Deze uitkering wordt betaald van de gedifferentieerde WGA premie die u aan de Belastingdienst betaalt. WGA Eigenrisicodrager worden, betekent dat u ervoor kiest om niet langer bij het UWV verzekerd te zijn, maar hiervoor zelf een verzekering afsluit. Het voordeel hiervan is dat u hiermee kosten kunt besparen, omdat u in plaats van de gedifferentieerde WGA-premie aan de Belastingdienst, een lagere premie aan de verzekeraar betaalt en daarbij het risico toch afdekt. Daarnaast blijft de verzekeraar u ondersteunen met re-integratie inspanningen om de werknemer weer aan de slag te helpen.

Voordelen eigenrisicodragers

Een werkgever die eigenrisicodrager wordt, is niet langer afhankelijk van de inspanningen die het UWV verricht. De praktijk leert ons dat de inspanningen van het UWV erg beperkt zijn. Als eigenrisicodrager neem je de regie van de verzuimbegeleiding en re-integratie geheel in eigen hand. Het blijkt dat werkgevers die eigenrisicodrager zijn, mede dankzij de ondersteuning die verzekeraars bieden, vaak betere resultaten bij re-integratie behalen. De totale lasten zijn daardoor vaak lager. Ze lopen bovendien niet het risico van een plotselinge premieverhoging als er toch een medewerker in de WGA komt. De premieaanpassing bij verzekeraars is namelijk veel minder fors dan bij het UWV.

De premie is afhankelijk van de leeftijdsopbouw, loonsom en sector waar uw bedrijf in valt. Gebruikelijk is dat verzekeraars een premie-aanpassingsclausule opnemen. Dit houdt in dat de premie mede afhankelijk is van het schadeverloop en jaarlijks wordt herzien met inachtneming van een bepaald maximum (experience-rating).

Inlooprisico

Vaak kan het inlooprisico mee worden verzekerd van al lopende ziektegevallen, tegen een koopsom of een toeslag op de premie voor een bepaalde periode.

Daarnaast kan er voor een bepaalde periode een garantie voor de premie worden afgesproken. De premie wordt uitgedrukt in een percentage van de loonsom.

De werkgever mag 50% van de premie verhalen op het netto loon van de medewerker(s). Bij de verzekering speelt de verzekeraar ook een belangrijke rol bij het organiseren van re-integratie en doorgaans neemt deze ook de kosten voor zijn rekening om de zieke medewerker weer aan het werk te krijgen. Bovendien wordt veelal ook rechtshulp geboden bij verhaal van betaalde loonkosten op schuldige derden, als onderdeel van dekking.

Neem contact met ons op voor meer informatie en advies.