WIA verzekeringenAl deze verzekeringen kennen een eigenrisico van 104 weken, waardoor er meteen dekking is op het moment dat een werknemer na twee jaar ziekte in de WIA terecht komt.

WIA Bodemverzekering

Indien een werknemer minder dan 35% arbeidsongeschikt wordt verklaard, dan heeft deze medewerker geen recht op een uitkering krachtens de WIA. De werkgever wordt geacht de medewerker in dienst te houden (eventueel in een aangepaste functie). Door contractsaanpassing kan de werknemer inkomstenderving ondervinden. Daarnaast heeft de werkgever meestal extra kosten, omdat er aanpassingen moeten worden gedaan of omdat de werknemer minder productief is dan voorheen.

De WIA Bodemverzekering geeft in deze gevallen een uitkering. Deze kan gebruikt worden voor de kosten van het aanpassen van de functie/werkplek of als een bedrag ter compensatie van de inkomstenderving van de arbeidsongeschikte werknemer. De WIA Bodemverzekering kent meestal een beperkte uitkeringsduur en gaat uit van een vast bedrag of percentage van het salaris. Op de meeste ziekteverzuimverzekeringen kan de WIA Bodemverzekering worden meeverzekerd.

WIA aanvullingsverzekering

Deze verzekering keert uit ter aanvulling op de WGA uitkering die de werknemer ontvangt. Dit kan in de vorm van een vast bedrag (sommenverzekering), maar het kan ook een bedrag zijn ter compensatie van daadwerkelijke geleden inkomensschade (schadeverzekering). Dit kan tot maximaal 80% van het laatstverdiende salaris.

WGA Hiaatverzekering basis

De gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemer (minimaal 35%) die de restverdiencapaciteit die door het UWV bepaald is niet voor tenminste 50% benut, krijgt op den duur een WGA vervolguitkering. Hierdoor krijgt deze werknemer te maken een WGA hiaat. De vervolguitkering bedraagt 70% van het minimumloon vermenigvuldigd met het arbeidsongeschiktheidspercentage. Dit is een lage uitkering die vaak voor een groot inkomensverlies zorgt.

De WGA Hiaatverzekering basis keert 70% van het laatstverdiende loon uit (gemaximeerd sv-loon), vermenigvuldigd met uw arbeidsongeschiktheidspercentage, minus de WGA vervolguitkering. Deze verzekering laat de arbeidsgeschiktheid ongemoeid en de werknemer wordt niet aangevuld tot 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd sv-loon).
WGA Hiaatverzekering uitgebreid

De WGA Hiaatverzekering uitgebreid biedt een garantiedekking tot 70% van het laatstverdiende loon (gemaximeerd sv-loon). Bij deze verzekering maakt het dus niet uit of de werknemer de restverdiencapaciteit die door het UWV bepaald is niet voor 50% of meer benut. De WGA vervolguitkering, WGA loonaanvulling en het inkomen uit arbeid worden wel van de uitkering afgetrokken, zodat deze de 70% niet overschrijdt.


WIA Excedentverzekering

De uitkeringen krachtens de WIA liggen niet boven 70% van het laatstverdiende inkomen. Daarnaast is het inkomen gemaximeerd tot het maximum SV loon. Dit loon wordt jaarlijks geïndexeerd.

Werknemers en DGA’s die in loondienst zijn kunnen met deze verzekering extra inkomen verzekeren bovenop de WGA en IVA uitkeringen.

Deze verzekering wordt met name afgesloten door werknemers met een inkomen dat boven het maximum dagloon ligt, aangezien de inkomensterugval zeer groot is wanneer deze werknemers in de WIA terechtkomen. Het bovenwettelijke deel van het inkomen kan verzekerd worden tot 70% of meer met een maximum van 80%.

Een excedentverzekering kan ook worden afgesloten om een aanvulling tot maximaal 80% van het laatst verdiende salaris te krijgen voor werknemers die met het salaris onder het maximum dagloon blijven.