Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Op woensdagavond 12 december 2007 vloog rond half acht in de avond een Apache-helikopter tijdens een trainingsvlucht bij Hurwenen tegen een hoogspanningsmast. Hierdoor knapten verscheidene hoogspanningskabels. Door het ongeval kwamen ongeveer 50.000 huishoudens en vele bedrijven zonder stroom te zitten.

Deze stroomstoring kon pas, door allerlei omstandigheden, na drie dagen met alle ellende van dien worden verholpen. Als gevolg hiervan is bijvoorbeeld de inhoud van vele koel- en diepvrieskasten bedorven. Hoe zit het nu met de huishoudens en bedrijven die door de stroomuitval schade hebben geleden?

Indien men voor de schade die het gevolg is van deze stroomuitval zelf is verzekerd, dan zal men in eerste instantie de schade onder de eigen verzekering dienen te reclameren.
Op gemerkt moet wel worden, dat men de verplichting heeft om schade zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Men moet zogezegd als goed huisvader handelen.

Voor huishoudens en bedrijven die hiertegen niet verzekerd zijn staat de mogelijkheid open de geleden schade te verhalen op de eigenaar van de helikopter, in dit geval dus Defensie ( de Staat).

De basis hiervoor is gelegen in een arrest van de Hoge Raad van 14 maart 1958 (NJ1960, 570), waarbij een militair vliegtuig van Defensie eveneens een hoogspanningskabel beschadigde.

De omstandigheden in dit geval waren als volgt.

Een militair vliegtuig van Defensie moest in opdracht van hoger hand een duikvlucht uitvoeren, waarbij een hoogspanningskabel werd stuk gevolgen. Het bleek, dat men bij het verstrekken van deze opdracht door onachtzaamheid had nagelaten de piloot van het vliegtuig voldoende bekend
te maken met het feit dat zich ter plaatse een hoogspanningskabel bevond.

De Hoge Raad oordeelde dat het naar een normale gang van zaken was te voorzien dat het stukvliegen van de hoogspanningskabel tot gevolg zou hebben dat de bij het net aangeslotenen tijdelijk van stroom zouden worden verstoken en daardoor financiële schade zouden lijden.

De persoon of personen voor wie Defensie aansprakelijk is en die aldus ter plaatse deze duikvlucht hebben doen uitvoeren, daardoor in strijd gehandeld met de zorgvuldigheid welke in het verkeer
betaamd ten aanzien van de belangen van degenen, die voor de toevoer van de stroom op de getroffen hoogspanningskabel waren aangewezen.

Voorts oordeelde de Hoge Raad, dat het aan de aansprakelijkheid van Defensie niet afdoet dat in dit geval de leverancier van de stroom krachtens de met de afnemers hiervan gesloten overeenkomst niet tot enigerlei vergoeding of schadeloosstelling is gehouden, indien de levering van stroom door welke oorzaak ook, mocht worden gestoord.

Dit arrest is dus een prachtig wapen voor de benadeelden om de geleden schade op Defensie te verhalen.