Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een constructie-/fabricagebedrijf in transportmiddelen sluit na zeer uitvoerige onderhandelingen met één van zijn afnemers, een rederij,een contract af voor de levering van een zestig tal trailers. Een en ander wordt in een keurig contract vastgelegd, waaraan de Metaalunievoorwaarden van 1 januari 2008 worden gehecht.
De directies van beide bedrijven ondertekenen dit contract en paraferen de aangehechte Metaalunievoorwaarden voor gezien en akkoord.
De betreffende trailers worden binnen de gestelde tijd geleverd. Echter binnen twee weken nadat de trailers zijn geleverd , gaat er met één van deze trailers iets mis. De betreffende trailer was geladen met een volle tankcontainer, die aan boord van een schip moest worden geladen.
Tijdens het aan boord rijden van de trailer brak plotseling de achteras af, waardoor de trailer kantelde. Hierbij raakte niet alleen de trailer beschadigd, maar tevens de tankcontainer met inhoud, de terminaltrekker en het schip. De gehele schade beliep ongeveer Euro 100.000,--. De reder wordt door de eigenaren van de terminaltrekker en de tankcontainer met inhoud aangesproken voor de ontstane schade. Deze houdt op zijn beurt weer de leverancier aansprakelijk.
Laboratoriumonderzoek wijst uit, dat de as gebroken is door een fout die tijdens de fabricage van deze as is gemaakt. Een gebrek in het geleverde product en derhalve kan de leverancier op basis van productenaansprakelijkheid worden aangesproken.
Dan komt het tussen partijen gesloten contract om de hoek kijken. De van toepassing zijnde Metaalunievoorwaarden bepalen, dat de leverancier aansprakelijk is voor schade die de opdrachtgever (afnemer) lijdt die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan de leverancier toe te rekenen tekortkoming. Er is sprake van een ondeugdelijke geleverde zaak en op grond van de Metaalunievoorwaarden zal de leverancier de geleverde zaak moeten herstellen en/of vervangen. De kosten van demontage en montage en de eventueel gemaakte reis- en verblijfskosten komen voor rekening van de opdrachtgever (afnemer).
Hoe zit het dan met de schade die derden, de eigenaren van de tankcontainer en terminaltrekker, hebben geleden? In het contract is onder andere uitdrukkelijk op dit punt bepaald, dat de opdrachtgever (afnemer) de opdrachtnemer (leverancier) zal vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door de opdrachtnemer (leverancier) is geleverd.
De leverancier kan op grond van deze bepaling het balletje rustig terug kaatsen naar zijn afnemer, die hoe spijtig ook de schade die door derden is geleden voor eigen rekening zal moeten vergoeden.

Het moge duidelijk zijn, dat in dit geval de vermoorde onschuld speelde en de betreffende contractuele bepalingen “niet goed begreep”. Maar ten lange leste bleef deze toch met de gebakken peren zitten en hielp er geen moedertje lief aan vanwege de duidelijke bepalingen van het tussen partijen afgesloten contract.