Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Een Nederlands visspecialiteiten bedrijf verkoopt aan een Chinese afnemer een partij vis marinades.
Deze partij marinades wordt per vliegtuig door China Eastern Airlines van Amsterdam naar Qingdao vervoerd. Tijdens het lossen uit het vliegtuig van deze partij marinades gaat het in Qingdao echter mis en valt de gehele pallet met marinades naar beneden en raakt daardoor dusdanig beschadigd, dat  de marinades niet meer bruikbaar zijn en een  totaal verlies derhalve.

De afzender stelt de door hem in Nederland  ingeschakelde expediteur voor de totale schade, inclusief gevolgschade aansprakelijk en wel voor een bedrag van Euro 29.000,--.
De expediteur op zijn beurt stelt namens alle belanghebbenden in dit geval de luchtvervoerder aansprakelijk voor de door hem aan de marinades toegebrachte schade.

De expediteur beroept zich richting de afzender op de van toepassing zijnde Fenex condities
van 1 juli 2004 en wijst op grond hiervan iedere aansprakelijkheid voor het ontstaan van deze schade van de hand.

Dan blijkt, dat tussen de afzender (verkoper) en afnemer (koper) de algemene voorwaarden gelden van de afzender (verkoper).  Deze voorwaarden bepalen onder andere, dat de het risico van schade en verlies aan de goederen tijdens transport voor rekening zijn van de afnemer .
Blijkbaar is de afzender om onbegrijpelijke redenen niet of niet voldoende bekend met de bepalingen van zijn eigen voorwaarden.  De afzender  is op grond van zijn eigen voorwaarden zelfs niet gerechtigd om de schade te reclameren bij de schadeveroorzaker.
De afzender  is hierop uitdrukkelijk gewezen, maar los van het onbegrip kon dit standpunt op weinig of geen sympathie van de zijde van de afzender rekenen.

De praktijk leert echter hoe typisch ook, dat afzenders en afnemers vaak niet of onvoldoende op de hoogte zijn van de inhoud en de  daaruit voortvloeiende gevolgen van de onderling gemaakte afspraken.

Het spreekt bijna voor zich zelf, dat de afnemer (koper) niet heeft zorggedragen voor het afsluiten van een deugdelijke transportverzekering en daardoor nergens op terug kan vallen.

De betrokken luchtvaartmaatschappij in deze erkent uiteindelijk zijn aansprakelijkheid, doch deze mag zijn vergoeding beperken op grond van het van toepassing zijnde Verdrag van Warschau/Verdrag van Montreal  tot 16.67 S.D.R. per bruto verloren gegaan kilogram, hetgeen neerkomt op een vergoeding van Euro 3.795,--.
Voor de gevolgschade kan de luchtvervoerder niet worden aangesproken.
De  afnemer blijft uiteindelijk met een behoorlijke schadepost zitten.

Al met al zouden deze problemen niet in deze mate hebben bestaan indien zowel de afzender als de afnemer over voldoende handelskennis hadden beschikt. Dit mogen ze zich zelf best aanrekenen!