Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

De Rechtbank te Rotterdam doet in mijn ogen een merkwaardige uitspraak in een zaak waarbij tussen verkoper en kopers de Incoterm  Ex Works is overeengekomen.

Een exporteur van bloemen te Aalsmeer verkoopt begin 2000 een tweetal partijen aan verschillende afnemers in de V.S.  Deze exporteur heeft een doorlopende transportverzekering afgesloten op uitgebreide condities met onder andere daarin begrepen schade aan de verzekerde zaken door bederf.

De koper van de bloemen regelt zelf het luchtvervoer en de bloemen gaan op transport. Eenmaal aangekomen bij de ontvangers in de V.S. blijkt dat de bloemen zich in deplorabele toestand bevinden, namelijk verlept, bruin en sommige met schimmel. De zendingen worden daarop door de ontvangers vernietigd. De exporteur ontvangt geen betaling voor deze zendingen van de kopers.

Door de betrokken verzekeraars wordt een expert ingeschakeld om een en ander te onderzoeken.
Uit het onderzoek van deze expert komt onder nadere naar voren, dat de schade mede is ontstaan door werkdruk en onvoldoende pre-coolen van de bloemen. Verder heeft zich tijdens het vervoer zich geen evenement voorgedaan als gevolg waarvan de schade kon ontstaan. Op grond hiervan weigeren verzekeraars dekking onder de polis.

De exporteur gaat echter in het voorjaar van 2001 failliet en nadien wordt het dossier door verzekeraars  gesloten.  In 2004 meld zich echter de curator en deze stelt zich op het standpunt dat verzekeraars ten onrechte in dit geval dekking onder de polis hebben geweigerd.

Verzekeraars blijven echter bij hun standpunt en een en ander mond uit in een rechtszaak voor de Rechtbank te Rotterdam.

De curator voert in zijn verweer aan, dat de bloemen tijdens het transport een vertraging hebben opgelopen en daardoor onvoldoende zijn gekoeld door de luchtvaartmaatschappij. De polis biedt voor dit soort evenementen dekking. Deskundigen zijn het  er over eens dat er weliswaar een kleine vertraging is opgetreden in het transport, maar deze niet geleid kan hebben tot de ontstane schade.

De Rechtbank volgt echter de argumenten van de curator wijst in een uitvoerig vonnis de schade toe.

Door de exporteur van de bloemen is verzekeringspremie aan de kopers in rekening gebracht en dit staat als zodanig vermeld op de handelsfacturen.

In de polis staat vermeld, dat de verzekering geldt e.d. voor zaken door en/of  voor rekening en/of risico van verzekerde en/of voor rekening en/of risico van derden verzonden. In het laatste geval met of zonder lastgeving.

De Rechtbank stelt tevens vast dat de exporteur een eigendomsvoorbehoud  heeft bedongen en daardoor een verzekerd belang heeft gehouden tijdens het transport. De exporteur is onbetaald gebleven en heeft daardoor volgens de Rechtbank een verzekerbaar belang.

De gronden waarop de Rechtbank tot dit oordeel komt spreken verzekeraars echter niet aan en deze hebben inmiddels hoger beroep aangetekend. Wordt vervolgd!