Levering onder Free on Board

08 februari 2018

                                         Enige tijd geleden werd mij een casus voorgelegd bij de levering van zaken, waarbij verkoper en de koper hiervan met elkaar contractueel de Incoterm FOB 2010 Rotterdam waren overeengekomen.De...

Read more

Sellers’ Interestverzekering

In het geval dat goederen aan een buitenlandse afnemer worden verkocht, loopt de verkoper het risico, dat door de koper van deze zaken de koopsom niet of niet geheel wordt betaald.
Er kunnen verschillende redenen aan ten grondslag liggen, dat de koper niet tot betaling overgaat, zoals insolventie, deviezenbepalingen, marktfluctuaties, weigering van de goederen omdat deze, naar het oordeel van de koper, niet overstemmen met datgene hij heeft besteld.
De koper kan echter ook weigeren om tot betaling over te gaan, omdat de goederen tijdens het transport geheel of gedeeltelijk verloren zijn gegaan.

De verkoper kan op basis van verschillende leveringscondities, CFR, FOB, FAS of een dergelijke leveringsconditie, goederen verkopen, waarbij de koper van de goederen moet zorgdragen voor de transportverzekering. In het geval van weigering van betaling door de koper van de goederen, doordat deze verloren of beschadigd zijn geraakt, kan een financieel verlies voor de verkoper inhouden.
De verkoper heeft in deze gevallen een bestaand belang, dat onder een “sellers’ interestverzekering” verzekerbaar is.

De verkoper dient zich wel te realiseren, dat een “sellers’ interestverzekering” niet mag worden aangezien voor een solvabiliteits- of kredietverzekering. Hier is het vermogen van de verkoper het voorwerp van verzekering. Deze verzekering biedt geen dekking in het geval het vermogen geen risico loopt. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een onherroepelijk krediet dat is geopend of doordat de vordering van de verkoper kan worden vereffend met een schuld die de koper aan hem heeft.

Voor de “sellers’ interestverzekering” gelden er andere maatstaven, namelijk:

deze verzekering dekt slechts materiële schade (schade aan of verloren gaan van de goederen) en uitsluitend indien en voorzover daarvoor geen betaling van de koper wordt verkregen.

Het is in dit geval niet van belang of dat niet betalen enige relatie heeft met de financiële positie van de koper. Zodra aan de hiervoor vermelde basisvoorwaarden en verdere voorwaarden is voldaan, dan biedt de “sellers’ interestverzekering” dekking.

 

De andere voorwaarden waaraan voldaan moet worden zijn:

      -    dat de schade het gevolg moet zijn van een gedekt gevaar.
Daarom wordt behalve een zogenaamde sellers’ interestclausule ook nog      
transportverzekeringsclausules aan de polis gehecht, zoals bijvoorbeeld de “All-Risks” 
Clausule G13 of eventueel Engelse Clausules;

  • alle rechten van de verkoper die deze ten aanzien van derden mocht hebben, moeten na betaling van een schade aan de verzekeraar worden overgedragen;
  • op geen enkele wijze mag de koper van de goederen op de hoogte zijn of gebracht worden van het bestaan van de sellers’ interestverzekering;
  • de sellers’ interestverzekering dekt alleen het belang van de met name genoemde verkoper en is daarom niet overdraagbaar.

Onder deze verzekering is slechts verhaalbaar die opgetreden transportschade tot het beloop van het bedrag, dat de koper voor beschadigde of verloren gegane goederen niet heeft betaald.

De verkoper dient zich goed de inhoud en de betekenis van de overeengekomen handelskoopcondities te realiseren en kan door het afsluiten van een sellers’ interestverzekering een financiële strop voorkomen.